Organisatie

Algemene gegevens

Het Tabor College wortelt in de katholieke traditie. De drie locaties geven op hun eigen specifieke wijze invulling aan de identiteit, waardoor zij een eigen sfeer en cultuur hebben. Het enthousiaste team van docenten, ondersteunend personeel en directies staat borg voor goed onderwijs in aantrekkelijke en moderne (net verbouwde) gebouwen. De ICT-infrastructuur is hypermodern en toekomstproof!

College van Bestuur

Stichting Tabor College heeft een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is drs. S.J. (Sense) de Groot BEd. Hij vormt het bevoegd gezag en is als zodanig eindverantwoordelijk voor het beleid van het Tabor College. De bestuurder is de werkgever van alle medewerkers. Zelf is hij verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht, zijn werkgever. De bestuurder, de rectoren van Werenfridus en Oscar Romero en de directeur van d’Ampte vormen samen het centraal managementteam (CMT). Beleidsvoorstellen op Tabor College niveau worden in dit overleg besproken, waarna deze formeel worden vastgesteld door de voorzitter College van Bestuur. Dit doet hij alleen ‘gehoord hebbend de rectoren en directeur’, wat inhoudt dat er altijd voorafgaand overleg is gevoerd in het CMT. De bestuurder is de formele gesprekspartner van de medezeggenschapsraad (MR) voor alles wat het beleid van het Tabor College aangaat. Hij wordt ondersteund door de diverse afdelingen op het bestuursbureau. Voor het College van Bestuur geldt het bestuursreglement (pdf). Het beleid voor de koers van het Tabor College voor de komende jaren is vastgelegd in het document Koers 2027 (pdf).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en is zijn werkgever. Leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden voor het Tabor College uit als nevenfunctie. De leden van de Raad van Toezicht hebben met elkaar een breed palet aan kennis en vaardigheden op de terreinen waarop zij toezicht houdt. De raad bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. drs. E.M. Jager, lid RvT
 • Mw. E.M. de Koekkoek RA, lid RvT
 • Dhr. H. de Waard, lid RvT
 • Dhr. dr. J.W.D. de Waard, voorzitter RvT
 • Mw. S. Zuidhof, lid RvT
 
De leden van de Raad van Toezicht hebben hun kennis en vaardigheden belegd in drie commissies, te weten de auditcommissie, de commissie onderwijs en kwaliteit en de remuneratiecommissie. Voor iedere commissie heeft de Raad van Toezicht een reglement opgesteld:

Code Goed Bestuur

De Stichting Tabor College onderschrijft de Code Goed Bestuur. Bij deze Code hoort een aantal documenten: de statuten van de Stichting Tabor College (pdf) en van de Raad van Toezicht het Reglement Raad van Toezicht (pdf). Daarnaast de volgende bestuursdocumenten:

Het overzicht van functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks in de jaarstukken opgenomen en is daarmee openbaar. Voor betaalde en niet-betaalde nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de bestuurder is een reglement vastgesteld door de Raad van Toezicht, te weten het reglement Nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur Tabor College (pdf).

De jaarverslagen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur worden opgenomen in de jaarstukken. Het meest recente jaarverslag is het jaarverslag van 2022.

Rectoren en directeur

De rectoren van Werenfridus en Oscar Romero en de directeur van d’Ampte zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op hun locatie. Zij zijn verantwoording schuldig aan de bestuurder. Samen met hem vormen zij het centraal managementteam (CMT). En met hun conrector en teamleiders vormen zij de directie op hun locatie. De conrectoren resp. adjuncten zijn verantwoording schuldig aan de rector of de directeur. Het managementstatuut (pdf) regelt de verhouding tussen het College van Bestuur en de directies.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau is gevestigd in een eigen kantoor aan de Maelsonstraat in Hoorn. De afdelingen van het Bestuursbureau ondersteunen het bestuur in zijn werkzaamheden en zijn voor de locaties het expertisecentrum op veel terreinen. Op het Bestuursbureau bevinden zich de afdelingen:

 • financiën
 • controller
 • bestuurssecretariaat
 • personeelszaken
 • PR & communicatie
 • applicatiebeheer
 • hoofd systeembeheer


Ook de bestuurder heeft hier zijn kantoor.

Samenwerkingsverband

Het Tabor College is actief lid van de Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland.
Postadres: Postbus 3040, 1620 GA Hoorn,
Bezoekadres: De Factorij 16, 1689 AL Hoorn.
Telefoon: 0229-572633 (maandag t/m donderdag, van 8.30 tot 16.00 uur)
Mail: secretariaat@passendonderwijswf.nl

VSV

Onze school kent een actief verzuimbeleid, met als doel het verzuim door leerlingen tot een minimum te beperken. Om te voorkomen dat leerlingen die ondanks alle inzet toch structureel veel verzuimen uiteindelijk het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (en voortijdig schoolverlater worden) heeft de school, in samenspraak met leerplicht en het RMC (en mede gecoördineerd door de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten) een aantal maatregelen en mogelijk interventies.

Onderwijsinspectie en Vertrouwensinspecteur

Inspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Algemeen nummer: 088 66 96 00
Telefoonnummer vertrouwensinspecteur: 0900 – 111 3 111
www.onderwijsinspectie.nl

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?