Financiën op Tabor College

Alle financiële informatie op een rij

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor de activiteiten en speciale programma’s die door de school worden georganiseerd. Op deze pagina staat alle informatie over deze bijdrage, de factuur die wij hiervoor versturen en de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming en/of betalingsregeling.  

Ouderbijdrage

Voor schooljaar 2023-2024 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 75,- per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, de cultuurkaart, buitenlesactiviteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders/verzorgers in de medezeggenschapsorganen. 

Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit dat deze bijdrage, waar mogelijk is, voor elke leerling wordt betaald. Iedere locatie heeft op de eigen website een overzicht van de besteding van de algemene vrijwillige ouderbijdrage opgenomen. 

Raadpleeg hier de regeling vrijwillige ouderbijdrage.  

Leermiddelen

Iddink Groep levert voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. De afspraak met Iddink is dat aan het einde van de zomervakantie deze leermiddelen, die door de school zijn besteld, worden afgeleverd bij de leerlingen thuis. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders/verzorgers en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders/verzorgers zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan Iddink Groep (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden.

iPad apps

Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt.

Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt, zijn naast de algemene vrijwillige ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen.

De zogeheten categorie 2 kosten zijn niet vrijwillig, maar verplicht. Het betreft hier de kosten van persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, denk aan sportkleding, praktijkkleding, rekenmachine, enzovoort. Materialen die ouders/verzorgers zelf rechtstreeks bij een bedrijf bestellen, staan uiteraard niet op de factuur die u van het Tabor College ontvangt.

Op de factuur die u van de school ontvangt, kunnen ook categorie 4 kosten vermeld staan. Het gaat hierbij om kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school. Denk aan excursies, introductiekamp, tweetalig onderwijs en dergelijke. We realiseren ons dat de bijdrage voor deze kosten niet verplicht is. Daarom waarderen wij het des te meer als u ons toch steunt, zodat wij deze activiteiten voor de leerlingen kunnen blijven organiseren.

Betaling

Rond de zomervakantie is het overzicht bekend van alle schoolkosten (ouderbijdrage en andere kosten) voor het komende schooljaar. Op de factuur die wij versturen staan de exacte betaalgegevens vermeld. 

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0-18 jaar. Dit kan worden verstrekt naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget hoeft u als ouder/verzorger in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl of bel naar de belastingtelefoon: 0800-0543.

Stichting Leergeld West-Friesland

Een andere mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming of een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de kosten van de schoolfactuur aan te vragen, is om contact op te nemen met Stichting Leergeld West-Friesland. Stichting Leergeld toetst de aanvraag. In het geval van de kosten van de schoolfactuur is de uitkomst van deze toetsing voor het Tabor College bindend; het Tabor College neemt de uitspraak van Stichting Leergeld over.


In het werkgebied van Stichting Leergeld West-Friesland, de 7 West-Friese gemeenten, groeit zo’n 10% van de kinderen op in gezinnen met geldproblemen. Dat zijn ongeveer 4000 kinderen. Gemiddeld 2 per klas. Deze gezinnen kunnen voor ondersteuning bij de gemeente aankloppen.
Wanneer de gemeente niet kan helpen, kan Stichting Leergeld ondersteunen. Stichting Leergeld ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin dat met minder dan 120% van het sociaal minimum moet rondkomen.

Stichting Leergeld kan helpen met:

  • Schoolspullen zoals woordenboeken, rekenmachines, schoolfoto’s, laptops.
  • Sportcontributie en sportkleding.
  • Fietsen.
  • Muzieklessen, enzovoort.

U kunt zich aanmelden via de website van Stichting Leergeld of telefonisch contact opnemen met nummer 0229-706800 op maandag, dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 15.00 uur.

Website: www.leergeldwestfriesland.nl
Mail: info@leergeldwestfriesland.nl

Ondersteuning door de gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn kent een extra ondersteuningsaanbod onder de titel ‘Hulp bij een laag inkomen’. Hierin staat precies beschreven welke voorzieningen de gemeente Hoorn, aanvullend op eventuele andere regelingen, biedt.

Tegemoetkoming in de studiekosten

De mogelijkheid bestaat om bij het Rijk een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van 18 jaar en ouder. Nadere informatie kunt u op school krijgen via de decaan of downloaden via www.duo.nl.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?